Hvem var far til Erling Skjalgsson


Innledning

Erling Skjalgsson den mektige hersen, vikinghøvdingen og kongens lendmann, som bodde på Sola, har de fleste hørt om. Han var gift med søsteren til kong Olav Tryggvasson, venn med flere konger og som falt til slutt i kamp mot kong Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige. Han er utvilsomt den mektigste mannen som bodde på Vestlandet i den tiden. Men makt og innflytelse er ikke noe en plutselig får, den må opparbeides og det tar tid, ofte flere generasjoner. Erlings far må ha vært en del av denne maktoppbyggingen og selv ha vært en mektig mann. Men hvem var han?

Vi vet en del om slekten til Erling Skjalgsson, men det er stor tvil om hvem faren var. For å finne ut hvem han var må flere sagaer leses. Totalt finnes det ca. 120 sagaer, de fleste skrevet på Island. Ingen av disse er skrevet samtidig da hendelsene skjedde. De er allikevel antatt som relativt sanne gjenfortellinger, da det var en stor tradisjon i å fortelle slike historier fra slekt til slekt. Ikke minst er skaldekvadene antatt å være korrekte. De ble fortalt på rim. I tillegg er det flere av sagaene, både på Island, England og Irland som omhandler de samme hendelsene. Snorre Sturlassons saga,  er den mest omfattende og kanskje mest betrodde av alle sagaene. Den ble nedskrevet tidlig på 1200-tallet, altså ca. 200 år etter de viktigste hendelsene fra vikingtiden. Den er en såkalt kongesaga hvor hovedpersonene er de norske kongene. Snorre baserer seg ikke bare på muntlige fortellinger, men også på en nedskrevet fortelling av Are Frode fra ca. 100 år før, altså midt på 1100-tallet. Denne Are Frode har samme forfedre som Astrid Tryggvesdatter, konen til Erling Skjalgsson og søster til Olav Tryggvasson.

I Snorres fortelling er Erling Skjalgsson den personen som er nevnt flest ganger. Det er så vidt nevnt hvem faren var. Også i en annen mindre saga finner en beskrivelse om hvem far til Erling Skjalgsson var:

I Hordaland var det mange mektige og gjæve menn som var komne av ætta til Horda-Kåre. Horda-Kåre hadde fire søner. Den ene var Torleiv den spake. Den andre var Ogmund, som var far til Torolv Skjalg, som var far til Erling på Sola.

Men det skrives ikke mer om denne Torolv i Snorres saga, selv om han måtte være en viktig og mektig mann. Kan det være på grunn av den lite ærefulle fortelling om Torolv som jeg skal gjengi senere i denne artikkelen. I ettertid ser en at Snorre’s fortellinger var de mest politisk ”korrekte” og passet den dansk og østlandsk styrte makten som er brukt i vår ”skolebok” historie. Det kan også forklare noe.

Uansett så er en sterk navnetradisjon brutt. Gjennom flere århundrer, både før og etter vikingtid, har det vært tradisjon å gi sønnenes etternavn etter farens fornavn, slik de enda gjør på Island. Erling burde da hatt etternavnet Torolvsson og ikke Skjalgsson.

Navnet Skjalg

Navnet Skjalg i seg selv er sjelden og Skjalgsson er i dag ikke i bruk som etternavn. Opphavet til navnet har det vært lagt fram flere teorier om hvor stammer fra. Det er også andre personer i sagaene med tilnavnet Skjalg eller Skjalge. Det er blitt forklart med at de var skjeløyde. Det har vært diskutert om det også kan være grunnen til at Erling fikk etternavnet Skjalgsson. Men dette blir mot argumentert med at tilnavn som kvitbein, hårfagre, blodøks og skakke aldri ble brukt på etterslekt. Det er kun brukt som tilnavn på personene det gjaldt. Det står heller ikke noe sted at Erling var skjeløyd.

Dette med å samle inn og skrive inn nye fortellinger fra vikingtid for å gi en mye mer omfattende historiefortelling, fortsatte også etter at Snorre hadde gitt ut sitt verk. De to største historiesamlingene er først Flatøybok eller Flateybok utgitt i 1394 og «Historia rerum Norvegicarium» (Norges Historie) nedskrevet av Tormod Torfæus på oppdrag av kongen i Danmark og utgitt i 1711, er begge nettopp oversatt til norsk. Det er antatt at forfatterne til begge disse samlingene har hatt tilgang til de opprinnelige sagaene. De fleste av disse brant opp under bybrannen i København i 1728. Begge disse historiesamlingene nevner Erling Skjalgssons far til å være Torolv Skjalg. [4] Eventuelle feil i tidligere sagaer er derfor nødvendigvis ikke rettet opp.

Torolv Skjalg

Fortellingen om Torolv Skjalg finnes i ”Tåtten om Rangvald og Raud” og er gjengitt i litt forskjellige versjoner avhengig av hvilket verk en leser.

Historien startet med Torolv, som det sies var en mektig mann som bodde på Sola. Han var av Horda-Kåre slekt. Sønnen het Erling og ble oppfostret andre steder.

I Ervik sør for Stad bodde en mann med navn Lodin. Han var en rik mann, men ikke den smarteste. Kona hans het Gyda og de hadde sønnene Ragnvald og Ulv. Torolv var stadig på besøk hos dem. Det utviklet seg et nært forhold mellom Torolv og Gyda og det gikk rykter om mange intime samtaler dem imellom. Samtidig merket folk seg også at Torolv ikke brydde seg så mye om de flotte gjestebudene og de mange gavene Lodin ga.

Historien fortsetter og her er original teksten viktig.

Så hende det ein gong då Skjalg var på gjestebod i Ervik at folk sprang inn i skålen før daggry og sa til Torolv at loftet som Lodin kvilde i, var brunne opp, og at han sjølv var drepen, men folk visste ikkje kven som hadde gjort det. Torolv sa det var ille, men det er ikkje nemnt at Torolv brydde seg mykje om det. Mange hadde mistanke til å tru at Torolv gjorde dette verket. Folk heldt dette saman med opphaldet hans på staden, men ingen sa noko høgt på grunn av den makta som Torolv hadde.

Erling Skjalgsson
Viking gilde

Selv om de fleste mente at Torolv stod bak dødsbrannen, tilbudte han seg å ta vare på Gyda konen til han som døde. Noe hun sa ja til. Han tok så over Lodins jordeiendommer og løsøre. Han tok så med seg Gyda og sønnene til Sola. Her tvang han sønnene til å underordne seg som træler. Ragnvald aksepterte, men ikke Ulv som ble solgt som træl i fjerne land. Ragnvald vokste fort og ble en stor og sterk mann. Han var flink til å jobbe og da han var fullvoksen ble han satt til å lede de andre mennene som jobbet for Torolv. Ragnvald ble gift med en lokal kvinne fra Sola med navnet Sigrid.

Torolv brenner inne

Et år da Torolv skulle reise i hærferd om sommeren satte han Ragnvald i gang med å bygge et gildehus på Sola. Torolv la fram planene om hvordan han skulle bygge det og skaffet to dyktige tømmermenn fra Vendeland (i dagens Polen). De jobbet godt og Ragnvald var nøye og tok vare på alt avkapp og spon. Han lagret dette i en svalgang de hadde bygget rundt huset. Huset var ferdig da Torolv kom tilbake fra hærferden på høsten. Han inspiserte huset og skrøt arbeidet de hadde gjort. Han spurte hvorfor de hadde tatt vare på all avkappet og annen ved rundt huset. Ragnvald svarte at det var på grunn av at han alltid klaget på vedmangel om vinteren samt han ville unngå at solen tørket inn de tjæresmurte tømmerveggene.

Ikke lenge etterpå kalte Torolv inn til et rikt gjestebud i gildehuset. Det ble servert mye og sterk drikke av Ragnvald og de vendiske tømmermennene. Til slutt lå alle mann døddrukne og Ragnvald samlet mye ved foran døren og satte fyr på huset etter først å ha reddet ut sønnen Gunnar. Samtidig satte de fyr på trælhuset og hastet til stranden, tok et skip og seilte ut fjorden og tilbake til Ervik. Rangvald hadde nå hevnet drapet på faren.

Erling Skjalgsson
Gildehallen på Borre

Feil med kronologien

Kronologi er læren om tidsberegning, dvs. at hendelser må ha skjedd i korrekt rekkefølge. I dette tilfellet hvor Torolv skulle være faren til Erling er det ting som ikke stemmer.

Det første er aldersforskjellen mellom Torolv og Erling. Starter vi med Torolv’s bestefar Horda-Kåre så skal han i henhold en kilde [10] være født ca. år 840. Dette for å stemme med en del andre hendelser. Sønnen hans, Ogmund far til Torolv bør da være født ca. 30 år senere, altså rundt år 870.  Videre bør Torolv være født ca. år 900. Vi har da et problem (dog selvsagt mulig), at han skal da være over 60 år da Erling blir født ca. år 965.[11] Torolv blir så brent inne ca. år i 968/970, da Erling er mellom 3 og 5 år. Dette er jo noe underlig for det er tydelig at Erling er den som hadde odelen på Sola etterpå.  Samtidig ser vi at Ragnvald vokste opp på Sola og ble voksen og fikk en sønn Gunnar med en lokal kvinne Sigrid. Torolv hadde et forhold med Gyda, som han tok med fra Ervik og i samme periode bli far til Erling. Det står heller ingenting om forholdet mellom Torolv, Gyda og Erling noen plass, selv om de må ha vært der samtidig.

Derimot står det at Torolv satte stor pris på Gunnar, sønn til Ragnvald. Han var sønn av Gyda, som Torolv tvang seg til, ved å brenne inne mannen hennes, Lodin. Denne Gunnar bør være omtrent på Erling’s alder, eller et eller to år eldre. Underlig at Erling ikke er nevnt.

Etter at herren på gården, Torolv er drept skal altså noen ha bestemt seg for å sende Erling til oppfostring. Spørsmålet er naturlig hvorfor har noen sendt Erling til oppfostring når han kun er 3 til 5 år gammel. Erling kommer så tilbake til en gård som ikke har hatt sjef og mektig herre for så helt på egenhånd å bygge opp en makt til å bli en av Norges mektigste mann. Erling er nevnt første gang [12] rett før slaget i Hjørundavåg (989) da Håkon Jarl, datiden konge over Norge, er på festmåltid hos Erling, hersen på Sola.  Og i 995, da han var ca. 32 år, var han så mektig at andre mektige høvdinger i Horda-Kåre slekten måtte ordne et forlik med Olav Tryggvasson slik at han måtte gifte bort søsteren sin for at de skulle akseptere ham som konge. Underlig hvis Erling har klart alt dette på egenhånd på så kort tid.

Det er også rart at Erling ikke tok blodhevn over ham som drepte faren. Dette måtte jo ha noe med ære å gjøre. Ragnvald fra Ervik er nevnt senere i sagaene [13] da han deltok som en av hærførerene i slaget ved Hjørundavåg i år 989. Han var på samme siden av slaget som Håkon Jarl som vant over Jomsvikingene.

Vi kan også ta en annen sammenligning på alder. Det gjelder hvor gammel var egentlig søsteren til Erling som var gift med Sigurd Toresson på Bjarkøy. Dette står i Snorre [14] om sønnen Asbjørn. Sigurd døde av sjukdom da Asbjørn var atten år. Han overtok arven etter faren, og dreiv på samme måten som faren og holdt tre gjestebud hver vinter.  Ikke lenge etter at Asbjørn hadde fått farsarven, var det at været ble dårligere, og kornet slo feil for folk…………….

Av dette kan vi regne ut at Asbjørn er født rundt 1004-5, tilbake regnet fra da han i 1023 reiste for å få korn av Erling. En kan da regne ut at Sigrid er på omtrent samme alder som Erling, men hvor var hun da Torolv tok til seg Gyda fra Ervik. Hun er heller ikke nevnt.

Erling Skjalgsson
Erling Skjalgsson som gammel mann

Torolv og Skjalg?

Kan det da være en mulighet at Torolv ikke er Erlings far, men bestefar? Kan det ha blitt en sammenblanding i sagaene med en Skjalg som kommer mellom Torolv og Erling og som da er Erlings far.

La oss analysere denne muligheten litt mer i detalj. Aldersmessig vil denne Skjalg være født ca. 925-30, og Erling som sannsynligvis var odelsgutt blir født i en naturlig alder for Skjalg.  Skjalg overlever Torolv og styrer gården til Erling overtar. Etternavnet til Erling skal da være Skjalgsson og det er naturlig at en av Erlings sønner kalles opp etter bestefaren, nemlig Skjalg som også er gammel navnetradisjon. Det skal jeg komme tilbake til senere.

Hva annet er skrevet i sagaene. [14] Det var en mann som het Aslak Fitjaskalle, han var ættestor og mektig. Skjalg, far til Erling, og Askjell, far til Aslak, var brorsønner. Aslak var kong Olavs gode venn, og kongen lot ham slå seg ned i Sunnhordland,…………..

Så i neste kapittel i samme sagaen: Det var en mann som het Sigurd Toresson, bror til Tore Hund på Bjarkøy. Sigurd var gift med Sigrid, datter til Skjalg og søster til Erling…………………..

I hendelsen før Torolv Skjalg brant inne på Ervik som tidligere beskrevet [4] : Så hende det ein gong då Skjalg var på gjestebod i Ervik

Hvor mange spesifikke personer er det her snakk om i linjene over, Lodin, kona Gyda, Torolv Skjalg og en Skjalg. Hvorfor bruker en både Torolv Skjalg og bare Skjalg hvis det ikke skal være forskjellige personer. Senere skriver de jo bare Torolv og alle de andre personene er nevnt med fornavn. Her mener jeg å bevise at det levde både en Torolv Skjalg og en Skjalg samtidig. Hvorfor det står spesifikt at dette hendte da Skjalg var på gjestebud, var han en viktigere person enn Torolv allerede da?

En skrivefeil forklaring må i hvert fall forklare at Skjalg er nevnt som Erling’s far to ganger hos Snorre, mens Torolv Skjalg kun er nevnt en gang.

En ting er sikkert at Torolv etter hendelsen i Ervik ikke var ansett til å være mye til hedersmann.

Navnetradisjoner

Som nevnt tidligere har det vært en navnetradisjon i Norge å gi etternavn av barna etter farens fornavn. Men det er også to andre navnetradisjoner en kan bruke. Den ene er at det var vanlig å kalle opp sin eldste sønn etter bestefaren. Den andre er at hvis et barn dør så gir en neste barn med samme kjønn, samme navnet. Dette var vanlig for å stoppe sorgen fortere.

Snorre [15] nevner barna til Erling og Astrid slik: Dette er barna til Erling og Astrid : Aslak, Skjalg, Sigurd, Lodin, Tore og Ragnhild som var gift med Torberg Arnesson

Her ser en med en gang at noe er feil. Hvis de følger navnetradisjonen skulle egentlig Erling hatt etternavnet Aslaksson og ikke Skjalgsson, men det kan også være en annen forklaring. La oss anta at det er en Skjalg Torolvson som er far til Erling. Dermed vil en del aldre og årstall passe bedre inn. Antar vi så at Erling oppkalte sin førstefødte sønn Skjalg. Dessverre dør den første sønnen etter at neste sønn har kommet til verden og fått navnet Aslak. Derfor får først den tredje sønnen som vokser opp navnet etter farfaren i henhold til god navnetradisjon. Aslak er allikevel odelsgutt og overtar gården på Sola. På det viset forsvinner Skjalg-navnet inn i «vanlige» slekter fra Aslaks lillebror Skjalg som kanskje ikke fikk den samme status som odelsgutten som arvet storgården på Sola.  Igjen så stemmer dette med at det er et ledd i mellom med navnet Skjalg.

Oppsummering

Som en konklusjon tror jeg ikke at Torolv Skjalg er far til Erling Skjalgsson. Han kan være bestefaren. Det virker som saga skriverne nesten skjuler en Skjalg som jeg mener er Erling’s far og at sagaskriverne aldri har prøvd å finne ut av dette.


Flere artikler fra samme kategori: Diverse


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Solas historie


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


  Kategori: Diverse


  Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

  Les Mer


 • Den britiske krigskirkegården på Utsola


  Kategori: Diverse • Jernalderen i Sola


  Kategori: Diverse


  Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.–1030 e.Kr. I denne perioden har vi også vikingtiden, men det er mye annet som har skjedd her i denne perioden.

  Les Mer


 • Bronsealderen i Sola


  Kategori: Diverse


  Dette er artikler om bronsealderen i Sola. Det er en tidsperiode med ganske mye aktivitet. Bronsealderen i Norden varte 1700 f.kr. til ca. 500 f.kr., altså for 3700-år siden til 2500-år i siden.

  Les Mer


 • Steinalderen i Sola


  Kategori: Diverse • Krigsminnesmerker i Sola


  Kategori: Diverse


  9.april 1940, kl.08:00 om morgenen ble Sola flyplass angrepet av tyske fly og fallskjermsoldater. Dette var første gang fallskjermjegere ble brukt i kamp i historien. Kampene på Sola varte ikke mer enn i et par timer før Nordmennene ga opp for overmakten. Det strømmet ett...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Diverse


  Klikk her for å finne veien til Vigdel Fort

  Les Mer


 • Historier om og fra Sola Flyplass


  Kategori: Diverse • Opplev Solas historie


  Kategori: Diverse


  Sola er en kommune med spor helt tilbake til steinalderen og de første folkene folkene som kom til landet. Spor fra den tiden finnes ikke, men det finnes tid i dag ute i naturen fra kommunens historie fra andre tidsper...

  Les Mer


 • Hafrsfjord den historiske fjorden


  Kategori: Diverse


  Av. Tor Erik Hansen, Sola Historielag Innledning

  Les Mer


 • Test234


  Kategori: Diverse • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Diverse


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Vikingtiden starter


  Kategori: Vikingtiden


   Vi er kommet til år 793 og er fremdeles i hva arkeologene kaller jernalderen. Stedet er en liten øy i Nord-England, ca100 km nord for Newcastle, den nakne og forblåste øya Lindi...

  Les Mer


 • Historielags turer


  Kategori: Diverse • Nyere historie


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Vikingtiden


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Jernalderen


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • 17.mai toget i Sola


  Kategori: Diverse • Bronsealderen


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Steinalderen


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Sola historie


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Prosjekt


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Om laget


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.">brit.hansen@lyse.net

  Les Mer


 • Hjem


  Kategori: Diverse


  Velkommen til historiske Sola   Sola Historielags hjemmeside med detaljert historie fra kommunen.  

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden • Sote jarl som døde i slaget i Hafrsfjord og skal være begravd i Sothaug på Jåsund


  Kategori: Vikingtiden


  Ved innløpet til Hafrsfjord, på Jåsund siden, ligger det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug. Den har en gang vært hele 40 meter i diameter og 5-6 meter høy. Dessverre er haugen blitt ødelagt av gravrøvere og utgraving på 1800-tallet. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt sid...

  Les Mer


 • Hva skjedde i Sola etter år 872?


  Kategori: Vikingtiden • Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson hvem var han? Han ble født ca. år 963 og døde i år 1028, 65 år gammel. Hvem faren var, er litt uklart. En saga skriver Toralv Skjalg, mens foredragsholderen mener det er feil, og faren het Skjalg. Bl.a. står dette i en saga: «En gang da S...

  Les Mer


 • Erling Skjalgsson blir nevnt første gang


  Kategori: Vikingtiden


  I 1996 arrangerte Sola Kommune Erling Skjalgssons jubileet til minne om at det var tusen år siden Erling for første gang dukket opp i sagaene. Men dette er kun basert på Snorre’s Heimskringla, fordi han er faktisk nevnt syv år tidligere i en saga som enda ikke er oversatt til norsk, nemlig Flat...

  Les Mer


 • Olav Trygvasson gifter bort søsteren


  Kategori: Vikingtiden


  Olav Tryggva...

  Les Mer


 • Hvem var Astrid?


  Kategori: Vikingtiden


     Hvem var denne Astrid som ikke ville gifte seg med Erling Skjalgson. Kan vi finne mer ut om henne? For sett med Sola øyne, så var den handlingen som Astrid gjorde på Gulatinget i år 996 arrogant. Hun nektet å gifte seg med Erling en av landets me...

  Les Mer


 • Livet på Sola under Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  I Snorre kan vi lese følgende om Erling Skjalgsson; ”Erling var ofte på hærferd om sommeren og skaffet seg midler, for han holdt ved på den gamle måten med raus og storslått levevis, enda han hadde mindre inntekter og de var vanskeligere å få inn enn i kong Olavs dager, mågen hans. Erling var...

  Les Mer


 • Kongelige byllup på Sola


  Kategori: Vikingtiden


  Kongesagaene heter de viktigste sagene våre. De handler om våre vikingtids konger og deres liv. Ofte er det mange forskjellige konger med historiene. Fortellingen blir på en måte som å spille kort med både konger, damer og knekter. Ofte er dette nesten som en såpeopera. For eksempel denne histori...

  Les Mer


 • Lendermannen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  At Erling Skjalgsson var øverste leder for over 10 000 soldater vet ikke folk flest. Den normale oppfattelsen var at han var en mektig høvding som satt på Sola. I en saga fortelling som varer i ca. femti år, hører vi om hans strid og vennskap med landets konger og overhoder. Han er ikke skvetten ...

  Les Mer


 • Erling alliansebyggeren


  Kategori: Vikingtiden


  ”Konge mellom jarlar” kaller Torgrim Titlestad en av sine bøker om Erling Skjalgsson. Dette fordi det i perioden fra år 1000 til 1016 var det ingen konge i landet og Erling var den ubestritte lederen av hele vestlandet og deler av sørlandet. Selv Snorre beskriver Erling Skjalgsson med stor respek...

  Les Mer


 • Erlings makt


  Kategori: Vikingtiden


   Erling var ikke bare en stor høvding og en mann med makt fordi han hadde en egen hær. Erling benyttet seg også av at Sola faktisk er meget strategiske plassert geografisk. Hoved-t...

  Les Mer


 • Erlings siste dag 21.desember 1028


  Kategori: Vikingtiden


  «Tomasmesse før jul la kongen ut fra havna straks ved daggry; da var det fin bør, men nokså kvast. Så seilte han nordover omkring Jæren. Det var vått vær og litt skoddedrev. Det gikk straks bud landvegen over Jæren at kongen seilte utenfor. Da Erling ble var at kongen kom østfra, lot han blåse he...

  Les Mer


 • Erling sin skjebne ble kong Olav Haraldssons sitt fall


  Kategori: Vikingtiden


  Hva mente egentlig kong Olav med det han sa etter at Aslak Fitjaskalle hadde hogd øksa inn i skallen til Erling Skjalgsson. I følge Snorre sa Olav: “ Bare hogg du din elendige tosk ! Nå hogg du Norge av hendene på meg.” Aslak svarte: ”Jeg trodde jeg hogg Norge i hendene på deg nå!” Allerede da så...

  Les Mer


 • Astrid, dronning bestemoren


  Kategori: Vikingtiden


  På en av de andre sidene står det en  beskrivelse av Astrid, gift med Erling Skjalgsson, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt. På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippe...

  Les Mer