Den siste kvilesteinen


Sagnet om Erling Skjalgsson er basert på en historie om at da Erlings lik  ble brakt hjem til Sola etter et han var drept av Olav Haraldsson (senere Olav den hellige) i Boknasundet i år 1028. Det sies at det ble det satt opp en bautastein på hver plass båren ble satt ned og disse skal være på en rett linje. Disse steinene står der i dag og faktisk på en rett linje. Men det er noe underlig med den steinen som står i skolegården på Sola skole. Den ble ikke registrert av konservator Tor Helliesen, da han hadde sin meget nøye gjennomgang av fornminner i Sola på begynnelsen av 1900-tallet. Var den falsk eller?

Lagets sekretær, Brit Hansen lette etter annet historisk stoff i Stavanger Aftenblad og i årgangen fra 1914 fant hun de følgende artiklene som da oppklarte mysteriet med den siste kvilesteinen.

sola historielag, kvilestein

Stavanger Aftenblad 28.2.1914

Bauta over Erling Skjagson

I Sola lever fra gammelt av det sagn, at da Erling Skjalgson som død skulde føres til Sola, blev hans lik tat i land ved Myklebust- i nærheten av Tananger – og baaret videre. Men baaren var tung, og tolv gange maatte bærerne sætte den fra sig, før man var fremme. Sagnet beretter, at paa hvert sted man hvilte, blev der reist en sten til minde om Erlings siste færd.

Den tolvte og sidste av stenene blev reist ved Grønneberg ute ved Sanne, og efter hvad traditionen vil vite, blev denne staaende, indtil den for en liten mandsalder siden, blev tatt i bruk som gjærde materiale. Traditionen utpeker videre med bestemthet, hvilken sten i vedkommende gjærde det dreier sig om, en 4 alen lang sandsten.  Og nu er det Solabuens mening, at den skal reises igjen til den 17.maj iaar paa det sted, hvor den før stod, nemlig paa den nuværende plan utenfor skolen paa Sola.

Det blir en interessant bauta over den gamle høvding.

Stavanger Aftenblad 16.4.1914

Erling Skjagsons bauta reist

Den bautasten, som tidligere er omtalt i ”Aftenbladet”, blev i stillhet reist den 11.mars. Det skulde efter sagnet være den sisdte av de 12 stene, som blev sat ned for hver gang, mændene hvilte, da de bar Erlings lig til Sola. I ca. 20 aar har den ligget i et gjerde, men nu er den kommet paa sin gamle plads, saa den kan faa tale sit tause sprog fra henfarne tider.

Nu, da skolehuset for Sola kreds er flyttet, faar den gamle bautasten plads i skolegaarden, saa den faar god plads, og vi vil haaeb, at skolen og de kommende slegter vil værne og frede om den og dens minde. Det kan endnu være værd at mindes den gamle høvding, om hvem der staar i Dahls Stavanger-sang:

Og blir Erling Skjagson kun herse av navn,

Han vil gjøre fyldet for fyrste i gavn,

I haandens bedrift,’i kunst og i skrift

Og længer end Leif under vimplevift,

Her er vist ikke nogen, som har mer ret og pligt til at verne om hans minde end Haalandsbuen. Her er vist ingen som arbeider med at skrive nogen historie over bygden, hvad f.eks. Hetland gjør. Men likevel vil folk prøve at gi litt som en jubilæumsgave til kommende slegter. Saaledes vil Sola kreds gi et flag til skolen, og som fot til flagstangen; skal reises en stor flat sten; den vil faa den enkle indskrift: 17.mai 1914. Det blir en vakker gave til skolen, og det her blir vist flere skoler, som faar flag iaar.

Allerbedst vil det være, at Sola kreds, som er centrum i bygden, har faat en god og central mødeplads paa skolegaarden, som har det historiske ry med Erling Skjalgsons bauta og det i 1914 reiste norske flag. Paa denne værhaarde plads med utsigt iver Havsfjord i øst og det store hav i vest, det som altid har været Haalands-buens kjære eiendom og nationale stolthet, bør der bli en kjendt og kjær møteplads saavel 17.mai 1914 som andre nationale festdage. Hvis der skal holdes nogen tale under aaben himmel, saa kan man ikke finde nogen bedre plads end der, hvor bautaen taler om gammel tid, og skolen og det norske flag skulde bringe vor tanke frem til kommende slegter.

Det  vilde være ønskelig, om 17.mai komitéen vilde ofre en tanke paa dette.

L.T.Sømme


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter