Jernalderen var gullalderen


”I mars 1897 arbeidet noen med en dreneringsgrøft i dalen på Joa”. Dette et gjengitt ”Soga om Sola og Madla”:  ”Det rant nokså mye vann ut av en oppkomme under en stor stein og dette ville de grøfte bort. Etter første spadestikket inn under steinen trillet det fram en blank gullring. Steinen ble sprengt bort og i den svarte molden omkring oppkommet lå det fire gullringer, to gullperler og et gullband. Det var virkelig en skatt som fikk grøftegraverne på Joa til å lure på hva de nå skulle gjøre. Hvem var det som hadde gjemt gull på et slikt sted? Men de fant fort ut at ingen krevde eiendomsrett til skatten, og de solgte den til Universitetets Oldsaksamling i Oslo som betalte kr. 410,70 for 184 gram rent gull. I dag ville gullverdien være verd omkring 25 000 kroner.”

30 år tidligere ble det funnet en enda større gullskatt på Øvre Madla. Her skulle de rydde vekk en steinrøys et par hundre meter ovenfor kirkegården, og mellom steinene lå 7 gullringer, 5 gullperler, 13 gullsmykke (så kalla gullbrakteater) og mange små biter av gullringer Til sammen veide gullet ca. 305 gram. Også denne skatten ble innkjøpt til Oslo.

sola historielag, gullfunn

Vi kan undre oss over hvorfor disse gullskattene er blitt gjemt i jorda, for dette var ikke gravgaver. Og hvorfor akkurat her under en stein i vassjuk jord eller i en steinrøys. Stilen på gullbrakteatene i Madla-skatten fortalte arkeologene at de ble lagt ned kort etter 500 e. Kr., mens Joa-gullet ikke kan dateres nøyere enn til perioden 300-550 e. Kr.

En vet selvsagt vet ikke med sikkerhet hvorfor de gjemte slike store skatter i jorda den gangen, så vi kan bare nevne forskjellige tolkinger: Helt siden steinalderen hadde det vært vanlig å legge ned fine gjenstander i oppkommer, kanskje som offergaver til naturmakter eller guder. Slik kan vi kanskje også tolka skattefunnet frå Joa. Når ufred truet vet vi fra senere tider at folk gjemte de mest verdfulle tingene sine i jorda, under steiner og i urer. Kanskje vi skal tro at stormannen som gjemte gullet sitt på Madla, ble drept i kamp og aldri fikk hentet det etterpå? I senere skriftlige kilder heter det at hver mann skulle komme til Valhall med det han hadde i graven og det som han hadde de gravd ned i jorda før han døde. Dersom en slik tro var rådende også 500 år tidligere, kan det være en god forklaring på skattefunnene.

Tar vi området med Time, Klepp, Sola og Madla så er dette det rikeste gullfunn området i Norge.  Men vi kan trygt slå fast at det registrerte gullet bare utgjør en brøkdel av det som en gang er funnet.

sola historielag, gullfunn

Som eksempel på dette kan vi ta hva konservator Tor Helliesen skrev i Stavanger Museums årbok i 1901 og 1902 hvor flere gullfunn fra Sola er nevnt.

Sola (tidligere Kirkesola): I en utjevnet gravhaug kalt Elhushaugen skal det ca.30 tidligere være funnet en gullkalv

 Rege: 15 år før Helliesen skal det like i nærheten av en utjevnet rundhaug være funnet en betalingsring av gull

 Tjelta: I 1865 gravde grunneieren i en stor gresskledd rundhaug (25m x 1,8 m) og fant en kleberstein krukke. Det skal også være et sagn om funn av gullknapper i et av gravkamrene.

 Tjelta: Helliesen skriver at farfar til nåværende grunneier gravde i en stor gresskledd rundhaug (25m x 1,8 m) med en stor stein og fant en kobberkjele hvor det lå en gullring.

sola historielag, gullfunn

Tjelta: I en utjevnet rundhaug har det vært funn av en urne med en gullring

Tjora: I en utjevnet rundhaug ble det 30 år før Helliesen funnet en gullring

 Joa: Funn av 2 gullperler og 8 betalingsringer av gull

 Joa: I en utjevnet rundhaug ble det 22 år før Helliesen funnet en urne med en slangefingerring av gull

 Joa: I 1855 ble det funnet en gulltrakteat

Som vi ser av den geografiske fordeling innen Sola så var dette relativt spredt, med en konsentrasjon rundt sentrum i kommunen.

Det meste av dette gullet solgte finnerne til oppkjøpere lenge før det fantes noen fredningslov i landet. Dessuten havnet bare en liten del av jernaldergullet i graver eller nede i jorda, og av dette igjen er svært lite funnet igjen i nyere tid. Når det meste av jordarbeidet i dag blir utført med maskiner, sier det seg selv at det er sjelden noen legger merke til gjenstander som blir veltet opp sammen med store jordmasser. Så gullet vi kjenner kan være toppen av et isfjell og det forteller oss indirekte om de store verdiene som kom til Jæren i romertid og folkevandringstid.

sola historielag, gullfunn

Men det er ikke bare gull som er dyre og kostelige funn. Mellom gravgavene kan vi også finne gjenstander som er produserte på kontinentet, slik som glassbeger og bronsekjeler. På Skadberg fjernet de for eksempel en stor gravhaug i 1844 og i en gravkiste av tre fant de et vakkert drikkehorn av grønlig glass som dessverre ble litt knust. I Skandinavia er det bare kjent et fåtall slike glasshorn som sannsynligvis er laget ved Rhinen i nærheten av Køln. Herfra kommer nok også et glass som det bare lå et skår av i en grav på Sør- Kolnes. Ved Rhinen eller i Nord-Frankrike er sannsynligvis en bronsekjele laget som ble kjøpt i Stavanger i 1889.

Fra Stavanger Amt’s beskrivelse fra 1880 kan vi også lese: Paa Stangeland fandtes for mange aar siden i en haug i et stort gravkammer, hvis gulv bestod af planker, en af glas gjort efterligning af et drikkehorn, det eneste glaskar af denne form, som er fundet i Norge

Det vi kan konkludere er at Sola har hatt tett kontakt med kontinentet og at bøndene i denne perioden har vært velstående. Men vi kan ikke si noe om den funnfattige perioden før dette. For slike skatter som nevnt over står i sterk kontrast til de få funnene fra den eldste jernalderen, og en kan undre seg over hva som hendte med jernaldersamfunnet på Nord-Jæren på noen få hundre år. Ser vi så på alle typer funn, ikke bare de rike, kommer forandringene enda klarere fram. Mens vi fra de 7-8 første århundrene av jernalderen bare kjenner ca.12 gravfunn fra Sola, kan vi fra den korte perioden mellom 300 og 550 e. Kr. vise til nærmer 50 daterte gravfunn. Jernalder samfunnet er og blir et mysterium som vi skal komme tilbake til.


Flere artikler fra samme kategori: Jernalderen


 • Jernalderen og metallet forandrer igjen folket


  Kategori: Jernalderen


  Tiden går og vi nærmer oss nå ca. 500 f.Kr. da stopper perioden som er kalt bronsealderen. Da ble det slutt på importen av bronse og et annet metall overtok nemlig jern. Som for de forgående periodene, steinalderen og bronsealderen er navnet på denne perioden også relatert til materialet brukt so...

  Les Mer


 • En gårdsstruktur utvikler seg


  Kategori: Jernalderen


  Begrepet «bonde» stammer fra det norrøne ordet búandi via bóndi og betyr «boende», det vil si en person som eide mark og hadde hus der. Ordet gjerde kommer fra ordet gård slik vi finner det igjen i ord som steingard og skigard. Etter hvert fikk også ordet betydning som innhegna mark, dvs. innmark...

  Les Mer


 • Hafrsfjord en marinebase for 1500-år siden


  Kategori: Jernalderen


  Av: Tor Erik Hansen Hafrsfjord, var det kun slaget i år 872 eller var det mer som satte fjorden på kartet. Jeg følger med på hva foreningen "Funn i Hafrsfjord" driver med. Det jobber veldig systematisk og nøye for å finne spor fra slaget i år 872 og det er bra, men e...

  Les Mer


 • Bautasteiner et av Solas symbol


  Kategori: Jernalderen


  I Stavanger Amt’s beskrivelse av 1886 ( idag Rogaland fylke) står det skrevet om Haaland Herred: Her har ogsaa været ualmindelig mange bautastene, hvoraf adskillige endnu findes staaende; mange af de største og smukkeste er dog i de senere aar ødelagte.  Dette er fremdelses k...

  Les Mer


 • Registrerte bautasteiner i Sola


  Kategori: Jernalderen


  1. Jåsund (Erling Skjalgssons kvilestein)

  Les Mer


 • Runesteiner med Sola historie risset inn


  Kategori: Jernalderen


  Se liste over.

  Les Mer


 • Runesteiner og gjenstander med runer i Sola


  Kategori: Jernalderen


  [caption id="attachment_2213" align="aligncenter" width="251"] Runestein I, Helland[/caption]  

  Les Mer


 • Steinkors i Sola


  Kategori: Jernalderen


  [caption id="attachment_3016" align="aligncenter" width="291"] Steinkorsene på Tjora i dag[/caption] Etter jernalderen ko...

  Les Mer


 • Trekantede steinsettinger i Sola


  Kategori: Jernalderen


  Rundt om i landet finnes det en mengde forskjellige typer fornminner. En annen helt spesiell type formninne, trekantede steinsettinger er det registrert flere av i Sola.  På folkemunne har disse fått en mengde forskjellige navn, som Krossane (Ullandhaug), Døds-sjødno (Sele), Skjoldmøyene (Stava) ...

  Les Mer


 • Merovingertid ca 550 e.Kr. En krisetid?


  Kategori: Jernalderen


  Som vi har på andre sider var det stor ak...

  Les Mer


 • Fortidens marinebase var på Sola


  Kategori: Jernalderen


  Arkeologene har i mange år undret seg over en spesiell type fornminne som det er svært mange av på Sola og i området rundt Hafrsfjord. Nemlig rester av naust, såkalte nausttufter hvor en regner med at de fleste stammer fra jernalderen. Det arkeologene har forundret seg over er betydningen av et s...

  Les Mer


 • Veter et varslingssystem fra jernalderen


  Kategori: Jernalderen


  Fortidens seilingsruter på vestkysten av landet fra sør til nord har alltid gått nær land ved Sola. Utenfor Sola er det mye farlig skjærgård og derfor har dette allerede fra tidlige tider vært stedet hvor det ble tatt om bord kjentfolk eller loser for videre reise nordover.  Langs kystlinjen i ko...

  Les Mer


 • Bygdeborger i Sola


  Kategori: Jernalderen


  Det er kjent rundt 390 bygdeborger i Norge.Rogaland er det fylket som har flest bygdeborger.  Bygdeborger kan defineres som forhistoriske anlegg som ligger på vanskelig tilgjengelige naturformasjoner, gjerne bergtopper, som er gjort utilgjengelige ved hjelp av murere av stein eller voller av jord...

  Les Mer


 • Sola i jernalderen, et maktsentrum


  Kategori: Jernalderen


  Som en kan lese på andre av disse hjemmesidene våre kan vi forstå at Sola må ha vært et viktig sted allerede i den perioden som kalles Jernalder. Perioden som starter ca. 500 f.Kr til 800 e.Kr., altså i den perioden hvor vi hadde et kjempestort  romerrike lenger sør i Europa og rundt da områdene ...

  Les Mer


 • Gravhauger er jernalderens kjennetegn


  Kategori: Jernalderen


  Selv om de største gravhaugene stammer fra bronsealderen så stammer på langt de fleste gravhaugene på Sola fra jernalderen. For å forstå viktigheten av dette med gravhauger må en forstå litt mer om gravskikker. Det er gravgodset arkeologer gjerne bygger sine hypoteser på, når en skal for­søke å r...

  Les Mer