Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene.

 

I de senere årene har det vært mange arkeologiske utgraving på grunn av bygging av nye kontorbygg, nye boligfelt og utvidelse av veinettet i kommunen. Under er en oversikt over utgravingene og funn. (basert på publiserte artikler på internet eller i aviser)

 

2018  Haga

 

sola historielag,

Det er blitt en årlig hendelse å se de gule jakkene til arkeologene som ligger på knærne og graver. Dette året var det på Haga ved Tananger, like ved RV509. Nok en gang ble det gjort interessante funn. Denne gangen ble det funnet rester etter 5 langhus hvorav 2 av de var 4000 år gamle, altså fra yngre steinalder/eldre bronsealder.

 

Toskipa hus, treskipa hus og alvedanser:

 

2017 Transportkorridor vest Tjora

 

sola historielag,

Forundersøkelsene langs den nye Transportkorridor vest traseen fortsatte også dette året. Denne gangen var det Tjora som var hoved området. Dette kan vil følge med på Norark sine sider. Her er artiklene:

 

Gravrøvere før og nå

“Gravrøys”, “røys” eller “bare stein”?:

Hva skjedde med gropene på Tjora?:

Nedgravninger med potensiale på Tjora:

Mot slutten på Tjora:

 

 

2017 Sola sentrum

 

Sola kommune skal få nytt rådhus og den anledningen ble sommeren 2017 ble det gjort arkeologiske undersøkelser like i nærheten av det gamle rådhuset. Her er  artikler fra Norark:

 

sola historielag,

Spennende aktivitetsflater:

Flotte funn og flere bruksfaser:

Ildsteder og knakkeplasser:

Formidling for store og små:

 

 

 

2016 Transportkorridor vest fra Hafrsfjord bru til Tjora

 

sola historielag,

Som en del av den store veiutbyggingen fra Sømmevågen til Hafsrfjordbru graver arkeologene flere steder. Dette kan vil følge med på Norark sine sider. Her er de første artiklene:

 

Endelig i gang

Nok en tom grav:

Grav, matgjemme eller søppelbøtte:

Dagens høydepunkt:

Sånn helt på tampen:

 

 

2016 Haug&Heidni nr.2 og resultater fra undersøkelsene i Sømmevågen 

sola historielag,

 

I 2014 ble det gjort en større arkeologisk utgraving like ved veien mot flyplassen. Området ligger på gården Utsola, men arkeologene kaller der for Sømmevågen. I tidsskiftet Hauk&Heidni nr.2-2016, et tidskrift for Rogaland Arkeologiske forening, er hele utgaven viet til funnene. Du han finne de forskjellige rapportene ved å klikke på linkene under. 

 

1. Unike steinalderbuplasser ved Sømmevågen  

2. Frå eldre til yngre jernalder-presentasjon av lokalitet 7  

3. 800 år i strandkanten-resultat fra undersøkelsene ved lokalitet 9  

4. Beinmaterialet fra Sømmevågen  

5. Flintdolk fra yngre steinalder  

6. Naturvitenskapelige undersøkelser på Sømme  

7. Konservering av arkeologisk tre fra Sømmevågen

 

 

 

2016 Rapport fra utgravingen på Tjora- Norges eldste landsby funnet

 

sola historielag, Etter flere år med tolkninger av de arkeologiske funnene på Tjora i 2008-2009 er det nå endelig kommet ut en rapport. Den er veldig spennende og indikerer at akkurat her har vi kanskje Norges eldste landsby. Den skal være fra 1500 till 2000 år f.Kr. Altså på slutten av steinalder, begynnelsen av bronsealderen. Se artikkelen ved å klikke på linken.

 

Norges eldste landsby:

 

2015 Sømme (ved Tanangerveien)

 

Utgravingene i Sola fortsetter. Denne gangen skjer utgravingen på gården Sømme, like ved Salemskrossen og Sola skole. Dette skjer i sammenheng med utvidelsen av veien og bygging av rundkjøring.

 

Seinmesolittisk boplass

 

Det ble avdekket en seinmesolittisk boplass (6400-4000 f.Kr.). I tillegg til flygesand var boplassen også delvis dekket av en transgresjonsvoll. En slik voll dannes ved at havnivået stiger og kystlinjen dermed flytter seg lenger inn på land. Senere har landheving gjort at vannet har trukket seg tilbake og etterlatt seg marine sedimenter som i dette tilfellet dekket deler av boplassen fra slutten av eldre steinalder (ca. 6400-4000 f.Kr.).

sola historielag,

Sanden har dekket boplasslaget før transgresjonsmassen kom inn over der. På den måten har sanden beskyttet kulturlaget fra å bli skurt vekk av kraftige grus- og steinlag da havet og landet steg. Totalt ble det gravd fram 10556 gjenstander fra kulturlaget.

 

Tidligneolittisk hytte-funn utenom det vanlige (Norges eldste hus?)

 

En utgravet struktur viste seg å en hytte fra første delen av yngre steinalder (4000-3300 f.Kr.). Den har blitt benyttet i flere omganger, og vi kunne tydelig gjenfinne konstruksjonselementer fra minimum to faser. Noe av det som var spesielt med denne hytten, var at den tydelig var nedgravd i terrenget. Dette var antakelig gjort av flere hensyn, bl.a. for å skjerme for vind.

Oppsiktsvekkende var det også at det gjennom graveprosessen ble avdekket flere rester etter veggkonstruksjoner av torv. På tross av at veggene var kollapset inn i selve gulvflaten, gir dette oss ny innsikt i en ny type huskonstruksjon fra denne tidsperioden. Tufter og teltringer fra steinalderen kjenner en fra før, og hus i form av toskipede bygninger kommer først inn i slutten av steinalderen. Kanskje er dette en hus- eller hyttetype fra overgangen mellom disse to tradisjonene?

 

Hus fra seinneolittikum, eldre og yngre bronsealder

 

Ett hus av den toskipede typen ble avdekket på felt l, ikke langt fra området med kulturlaget fra eldre

Steinalder. Huset er ca. 11 meter langt og drøyt 6 meter bredt orientert nordvest-sørøst.

 

 

Artikler: AmSNorArk SolabladetStavanger AftenbladHauk&Heidni 1/2016

  

 

2015 Skadberg

 

sola historielag,

På Skadberghøyden, høyt over Sola flyplass fortsatte de arkelogiske undersøkelsene i 2015.Det ble funnet jernalderhus og bronsealderrøys. (se Hauk og Heidni 4/16). Tredje klasse på Skadberg skole fikk anledning til å lære om arkeologi. 

 

Artikler: AmS 1 AmS 2NorArk 1NorArk 2SolabladetHauk&Heidni 4/2016

 

2015 Ølberg

 

sola historielag,

I forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei samt anlegning av rundkjøring i krysset Fv 374 Nordsjøveien – Fv 380 Ølbergveien er det utført utgravinger langs Ølbergveien.

 

Artikler: AmSNorark Solabladet 1 Solabladet 2Stavanger Aftenblad

 

 

2014 Sømme/Utsola

 

sola historielag,

 

På veien ut mot flyterminalen var det i 2014 stor aktivitet av arkeologer. Her var det gode forhold for oppbevaring og stor sannsynlighet for funn. Det ble bekreftet. Her er en kort summering.

 

Utgravingen har avdekket at bosetningen i området strekker seg fra slutten av seinmesolitikum (2 300-1 800 f. Kr.) til slutten av tidligneolitikum (4 000-3 300 f. Kr.). Det er påvist flere tufter, ildsteder/groper og deponeringsområder.En rekke gjenstandsfunn i flint og bergart,
- Noe keramikk med snorstempeldekor, samt både brente og ubrente bein
- 5 tufter/gulvlag med tilhørende ildsteder og møddingerMellom 150 og 200 000 littiske funn
- Menneskebein
- Hvalbein
- Beinharpun
- 6 skjeformete skrapere
- Flintdolk

 

Artikler:         Solabladet   NRK Rogaland     AmS 2014

 

 

sola historielag,

Norark har flere sider om dette under:

 

Graver etter steinalderspor   

Steinalderfunn ved flyplassen  

Se hva arkeologene har funnet ved Flyplassvegen 

Beinharpun fra Sømmevågen  

Nyttårsresultater fra Sømmevågen  

Mysterious object found in a Stone Age settlement in Norway 

Årets påskemysterium fra Sømmevågen

 

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »